POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI i PORTALU B2B

PARETTI sp. z o.o. sp.k.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji PARETTI i/lub Portalu B2B PARETTI reguluje sposób i zasady administrowania danymi osobowymi Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowi informację dla Usługobiorców dotyczącą sposobu zbierania danych osobowych przez Administratora, sposobu ich używania, udostępniania, zastosowania i ujawniania.

 2. Administratorem danych przetwarzanych w Aplikacji PARETTI i/lub Portalu B2B PARETTI jest spółka PARETTI sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w {Firma-adres=7|Centrala;miasto}, ul. {Firma-adres=7|Centrala;ulica} {Firma-adres=7|Centrala;numer}, NIP: {Firma;nip}, REGON: {Firma;regon}, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS {Firma;krs}.

 3. Usługobiorcy oraz osoby trzecie mogą kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a) PARETTI sp. z o.o. sp.k. przy ul. {Firma-adres=7|Centrala;ulica} {Firma-adres=7|Centrala;numer}, {Firma-adres=7|Centrala;kodPocztowy} {Firma-adres=7|Centrala;miasto},

b) mailowo na adres: {Firma;email}, lub

c) telefonicznie pod numerem telefonu: {Firma-adres=7|Centrala;telefon}.

 

II. SŁOWNICZEK

 1. Aplikacja – oprogramowanie PARETTI służące w szczególności do zarządzania i pośredniczenia pracy lub czynności wykonywanych przez osoby fizyczne,

 2. Portal B2B PARETTI – system informatyczny służący w szczególności do wymiany informacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,

 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

 4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogę elektroniczną PARETTI,

 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 6. Usługodawca - PARETTI sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w {Firma-adres=7|Centrala;miasto}, ul. {Firma-adres=7|Centrala;ulica} {Firma-adres=7|Centrala;numer}, NIP: {Firma;nip}, REGON: {Firma;regon}, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS {Firma;krs} Usługodawca zwany jest również w niniejszym Regulaminie zamiennie Administratorem.

 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w Aplikacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b.

 2. Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 3. Niezbędne dane osobowe Usługobiorców są gromadzone i przetwarzane w celach zaakceptowanych przez Usługobiorców.

 4. Usługodawca informuje, że przetwarzane przez niego dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt. VII lub jeżeli z żądaniem ich wydania wystąpił organ państwowy uprawniony do żądania ich przekazania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w szczególności Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: szyfrowanie za pomocą protokołu sha 256 bitów.

 6. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres korzystania z Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem ust. 7 .

 7. W przypadku zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców o ile będzie to niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.

 8. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:

 1. dane osobowe podawane przez Usługobiorcę,

 2. informacje gromadzone automatycznie.

9. Aplikacja PARETTI i/lub Portal B2B PARETTI posiada możliwość automatycznego dopasowania danych osobowych Usługobiorców do ofert pracy i/lub ofert wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz Usługobiorców. Ponadto Aplikacja PARETTI i/lub Portal B2B PARETTI ma możliwość automatycznego dopasowania godzin deklarowanych przez Usługobiorcę, w których może wykonywać on pracę lub czynności do godzin pracy lub wykonywania czynności na rzecz innych Usługobiorców.

 1. Usługobiorca ma możliwość wyrażenia odrębnej, wyraźnej zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych Usługobiorcy, informacji uzyskanych od Usługobiorcy, jego historii zatrudnienia lub wykonywania czynności przez lub na rzecz Usługobiorcy lub Partnerów Usługodawcy, zgody na przekazywanie informacji drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów realizacji umowy o świadczenie usług lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 2. O ile Usługobiorca wyrazi odrębną zgodę Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy przy pomocy profilowania tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługodawca będzie ustalał preferencje i możliwości wykonania czynności i/lub pracy przez Usługobiorcę na podstawie jego danych osobowych i historii wykonywania czynności i/lub pracy na rzecz Usługodawcy lub innych podmiotów lub innych informacji podanych przez Usługobiorcę. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Usługobiorcy oferty pracy lub wykonywania czynności dopasowanych do jego preferencji i możliwości wykonania czynności.

 

 

IV. DANE OSOBOWE I INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ USŁUGOBIORCĘ..

 

 1. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca podaje dane osobowe obejmujące w szczególności:

  1. loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła,

  2. imienia i nazwiska,

  3. adresu do doręczeń / zamieszkania,

  4. numer telefonu,

  5. adresu poczty elektronicznej,

  6. numeru NIP.

 2. Po założeniu Konta dla Usługobiorcy, Usługobiorca ma możliwość przesłania za pośrednictwem Aplikacji PARETTI i/lub Portalu B2B PARETTI swojego CV, informacji o dacie urodzenia, płci, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach, znajomości języków obcych, poszukiwanym zajęciu i/lub stanowisku pracy, poszukiwanych osobach, ilości poszukiwanych osób.

 3. Ponadto Usługobiorca w trakcie korzystania z usług Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI ma możliwość przekazywania Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji godzin, w których może wykonywać pracę lub czynności na rzecz innych Usługobiorców lub innych podmiotów lub godzin, w których może powierzyć czynności innym podmiotom.

 

 

V. INFORMACJE I DANE POZYSKIWANE AUTOMATYCZNIE.

 

1. Zainstalowanie przez Usługobiorcę Aplikacji na urządzeniu mobilnym lub korzystanie z Portalu B2B PARETTI oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy i przetwarzanie przez Usługodawcę swoich następujących danych na urządzeniu mobilnym:

a) kontakty,

b) terminarz,

c) lokalizacja geograficzną wykorzystywanego urządzenia mobilnego,

d) zdjęcia,

e) zakupy,

f) powiadomienia,

g) wiadomości sms,

h) poczty elektronicznej.

2. Administrator wskazuje, że udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną i/lub właściwość usługi.

3. Nieudostępnienie Administratorowi dostępu do danych, o których mowa w ust. 1 może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI braku korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do odmowy świadczenia usługi przez Administratora.

4. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator zbiera informacje z Usługobiorcy podczas korzystania z Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI. Zbierane informacje obejmują:

 1. adres IP,

 2. identyfikator i typ urządzenia, typ i język przeglądarki,

 3. system operacyjny używany przez urządzenie,

 4. czasy dostępu,

 5. lokalizację geograficzną wykorzystywanego urządzenia mobilnego,

5. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 Administrator może, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług, (tzw. dane eksploatacyjne), tj:

  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Administrator nieodpłatnie udostępnia dane osobowe Usługobiorcy organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 

VI. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawidłowej realizacji odrębnych umów zawartych pomiędzy Usługobiorcami a Administratorem, w tym w szczególności do:

   1. tworzenia bazy pracowników, osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,

   2. tworzenia baz pracodawców, podmiotów na rzecz których mogą być wykonywane czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,

   3. nawiązywania i pośredniczenia kontaktów pomiędzy osobami wykonującymi pracę lub czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, a pracodawcami lub podmiotami na rzecz których mogą być wykonywane czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,

   4. zarządzania czasem osób wykonujących pracę lub czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, a pracodawcami lub podmiotami, na rzecz których mogą być wykonywane czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,

   5. rozliczania czasu pracy lub czasu wykonywania czynności pomiędzy pracownikami lub osobami wykonującymi czynności na podstawie umów cywilnoprawnych a Administratorem oraz pracodawcami lub podmiotami, na rzecz których mogą być wykonywane czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,

   6. zarządzania Kontami Usługobiorców oraz udzielania im w wsparcia w procesie korzystania z usług i/lub Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI;

   7. przekazywania przez Administratora na rzecz Usługobiorcę informacji o charakterze technicznym, marketingowym, związanym z powierzonymi czynnościami, lub związanym ze stosunkiem pracy oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI,

   8. badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

 

 

 

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

 

 1. Dane Usługobiorców nie są dostępne wszystkim Usługobiorcom korzystającym z Aplikacji i/lub Potalu B2B PARETTI, lecz jedynie tym Usługobiorcom, którzy zostali automatycznie dopasowani przez system Aplikacji i/lub Portal B2B PARETTI.

2. Usługobiorca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych innych Usługobiorców w celu wykonywania u nich pracy lub czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Bez dodatkowej zgody Usługobiorca nie ma prawa wykorzystywania danych osobowych Usługobiorców w celu innym niż wskazany w ust. 2, w szczególności zakazane jest udostępnianie danych osobowych Usługobiorców osobom trzecim, tworzenie jakichkolwiek baz na potrzeby innych rekrutacji lub pośrednictwa pracy.

4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora, na przykład:

  1. usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,

  2. usług księgowych,

  3. usług kadrowo-płacowych,

  4. obsługi poczty tradycyjnej, recepcji,

  5. usług prawnych, doradczych.

5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane Usługobiorców w celu realizacji usług lub zawarcia umów na rzecz Usługobiorców, w tym w szczególności założenia rachunku bankowego na rzecz Usługobiorcy, zawarcia umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Usługobiorcy, uzyskania dodatkowych świadczeń niefinansowych przez Usługobiorcę.

6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

 

 

 

VIII. INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

 

  1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, przez Administratora; w szczególności prawo do:

   1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako konieczne dla założenia konta, Administrator nie ma technicznych możliwości dalszego świadczenia usług i uprawniony jest do wypowiedzenia umowy.

   2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

   3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treść tych danych.

   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące.

   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

   7. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na je szczególną sytuację.

   8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby.

  2. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych.

  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   2. cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych,

   3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które ma obowiązek usunąć, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;

7. Osoba, której dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia wejścia w życie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną PARETTI.

 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności na poniższych zasadach

a) jeżeli zmiana Polityki Prywatności jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Aplikacji i/lub Portalu B2B PARETTI, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu aplikacji, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

e) wystąpienia innych ważnych przyczyn.

 1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu B2B PARETTI lub poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Usługobiorcę lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Usługodawcy, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

 2. Usługobiorcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Polityce Prywatności zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt XI ust. 2 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną PARETTI.